بازسازی و مرمت

بازسازی و مرمت

_

در بسیاری از شهرها با توجه به شرایط پروژه یا هزینه‌های سنگین نوسازی، اجرای بنای جدید مورد نظر کارفرما نبوده و ایجاد تغییرات و بازسازی جهت افزایش کاربری بنا با حداقل هزینه ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

گروه فنی مهندسی آپادانا با در اختیار داشتن کادر مهندسی مجرب (سازه، معماری،مکانیک) و تکنسین و عوامل اجرایی متخصص می‌تواند خدمات طراحی برآورد و اجرا را در راستای کاهش هزینه ها و افزایش زیبایی ، کارایی و رفع نواقص آن ارائه کند.