مدل سازی ETABS

مدل سازی E_TABS

_

گاهأ جهت ساخت و ساز های کوچک یا مناطق روستایی تحویل پروژه های اجرایی و در صورت ایجاد تغییر در المان طراحی آن ها یا پروژه های دانشجویی تنها مدلسازیETABS مقصود همکار، دانشجو یا کارفرمایی گرامی می باشد که گروه فنی مهندسی آپادانا در این راستا مدلسازی دقیق و در عین حال اقتصادی جهت مقاصد اجرایی پژوهش (بهسازی و انفجار) در اختیار کارفرمای گرامی قرار می دهد.

لازم به ذکر است کلاس توجیهی (رایگان) و کلاس مدلسازیETABS (تکمیلی) برای دانشجویان گرامی قابل برگزاری خواهد بود.