طراحی و اجرای مقاوم سازی

طراحی و اجرای مقاوم سازی و بهسازی:

_

مقاوم سازی در سازه های نوساز در حال اجرا عمدتاً به دلیل ایجاد تناقض در ازبیلت(As built) و نقشه های طراحی به دستور مهندس محاسب انجام می پذیرد اما در برخی موارد در ساختمان های اجرا شده به دلیل هزینه‌های سنگین نوسازی به شرایط خاص حاکم بر بنا ایجاد بنای جدید مد نظر کارفرما نبوده اما بنا به دلیل فرسودگی به سیستم‌های منسوخ و سازهای (طاق ضربی) استحکام کافی نداشته یا به دلیل تغییر کاربری و تغییر بارهای وارد بر سازه نیاز به اجرای مقاوم سازی در برخی المان ها یا به سازی یا تغییر سیستم سازه ای می باشد.

مقاوم سازی و بهسازی یک سازه مقرون به صرفه ترین شیوه جهت ایجاد استحکام و به وجود آوردن حداقل های استانداردهای سازه ای جهت مقابله با شرایط لرزه ای می باشد که می توان ضامن جان و مال ساکنین گردد.

از این رو گروه فنی مهندسی آپادانا آماده ارائه کلیه خدمات به پروژه های در حال اجرا و اجرا شده و بناهای فرسوده در قالب طرح طرح و اجرای مقاوم سازی میباشد.

14471090-2017-7-29-10-28-34
1519887054228136
1539944971641144
columns-and-beams-retrofittings-500x500
figure-3
Strengthening-of-Concrete-beam-with-FRP-fibers-Afzir-Strengthening-Co.-1067x800