ms project

ms project

_

موفقیت اجرای پروژه های عمرانی در محدوده زمانی تعریف شده نیازمند برنامه ریزی دقیق و کنترل است. یکی از نرم افزارهایی که به افراد در مدیریت پروژه خود کمک می کند نرم افزار Ms project می باشد.

نرم‌افزار Ms project با تعریف سطوح زمانی و اجرایی هر پروژه اطلاعات مناسبی در مورد برنامه زمانی ارائه کرده و از تداخل زمانی آیتم ها جلوگیری می کند و موجب صرفه جویی در زمان اجرای پروژه می باشد. در اغلب شرایط مدل سازی Ms projectدر پروژه های کلان و جهت ارزیابی پیشرفت عملکرد پیمانکاران مختلف از طرف کارفرما و مشاورین کارفرما اخذ و تحویل آن جزء وظایف پیمانکار می باشد. گروه فنی مهندسی آپادانا جهت صرفه جویی در هزینه های زمانی سازندگان و پیمانکاران آماده ارائه کلیه خدمات در راستای مدیریت پروژه و Ms project در اسرع وقت به صورت پروژه ای و زمانی می باشد.